Iterowanie po kolekcji i zmiana elementu w Visual Basic

Czasem korzystam z podobnego kawałka kodu, czyli wyszukanie elementu o danym id i zmiana któregoś pola (pól) w tym elemencie.

  class OrderDetails
  {
    public int Id;
    public DateTime Date;
  }

  private void Bar(IEnumerable<OrderDetails> orders, int id, DateTime newDate)
  {
    foreach (var item in orders)
    {
      if (item.Id == id)
        item.Date = newDate;
    }
  }

Nic szczególnego. Gdy jednak zmienimy OrderDetails z klasy na strukturę otrzymamy poniższy błąd kompilacji.

  struct OrderDetails
  {
    public int Id;
    public DateTime Date;
  }

  private void Bar(IEnumerable<OrderDetails> orders, int id, DateTime newDate)
  {
    foreach (var item in orders)
    {
      if (item.Id == id)
        ;// item.Date = newDate; 
        // Error: Cannot modify members of 'item' because it is a 'foreach iteration variable'
    }
  }

Kompilator C# bardzo sensownie ostrzegł nas że jest to tylko zmienna lokalna. Co za tym idzie, nie ma sensu przypisywać coś do któregoś jej pola w ten sposób. Bardzo zawiódł mnie kompilator Visual Basic’a który poniższy kod kompiluje. Niestety przypisanie

item.[Date] = newDate

nie zmieni nam nic w kolekcji po której iterujemy. Jeden raz dałem się tak właśnie złapać w VB.

  Structure OrderDetails '! struktura
    Public Id As Integer
    Public [Date] As DateTime
  End Structure

  Private Sub Bar(orders As IEnumerable(Of OrderDetails), id As Integer, newDate As DateTime)
    For Each item As OrderDetails In orders
      If item.Id = id Then
        item.[Date] = newDate ' w tym miejscu zmienimy tylko lokalna zmienna (na stosie) item 
      End If
    Next
  End Sub