Atrybut DebuggerDisplay

Jako, że ostatnio zajmuję się legacy kodem, dodaję do prawie każdej klasy atrybut DebuggerDisplay. Za pomocą tego atrybutu, definiujemy co będzie pokazane w debuggerze, np po najechaniu myszką na obiekt lub w oknach Locals i Watch. Na polach składowych można wywoływać dowolne funkcje (nie mamy jednak sprawdzania składni). W przykładzie poniżej przycinam Guid’a do kilku pierwszych znaków. Wiecej zajmuje zbyt wiele miejsca (w debugerze byłoby to nieczytelne i nie widzielibyśmy daty).

  [DebuggerDisplay("Id:{OrderId.ToString().Substring(0,6)}, Date:{Date.ToShortDateString()}")]
  class Order
  {
    Guid OrderId;
    DateTime Date;
  }