C#’owe parametry ref i out dla Visual Basic

Dziasiaj opiszę przekazywanie parametrów przez referencje w C# i Visual Basic.
W C# robi sie to z użyciem słowa kluczowego ref (również out, ale skupię się na ref).

public static void Bar(ref string[] names)
{
  // We can assign value to parameter names
  names = new string[] {"Kate"};
}

static void Main(string[] args)
{
  var names = new string[] { "ala", "ma", "kota" };
  Bar(ref names);
}

Analogicznie w Visual Basic napisalibyśmy to w następujący sposób:

Public Shared Sub Bar(ByRef names As String())
	' We can assign value to parameter names
	names = New String() {"Kate"}
End Sub

Private Shared Sub Main(args As String())
	Dim names = New String() {"ala", "ma", "kota"}
	' calkowity brak informacji o tym ze przekazujemy przez referencje
	Bar(names)
End Sub

A teraz sedno, czyli dlaczego kompilator VB nie pomaga tak jak C#. Gdy próbujemy przekazać do takiej funkcji pole, które jest readonly to w C# dostajemy całkiem logiczny error:

  public class MyClass
  {
    private readonly int[] numbers;

    public void Foo()
    {
      // Error: A readonly field cannot be passed ref or out (except in a constructor)
      Array.Resize<int>(ref numbers, 5); 
    }
  }

Niestety w Visual Basic nie zostaniemy ostrzeżeni w żaden sposób. Wykonanie tej metody nie spowoduje również, że tablica numbers będzie miała 5 elementów.

  Public Class [MyClass]
    Private ReadOnly numbers As Integer()

    Public Sub Foo()
      ' No error or warning
      Array.Resize(Of Integer)(numbers, 5)
    End Sub
  End Class

Ogólna rada „wystrzegaj się słowa kluczowego ByRef w Visual Basic”. W C# trzeba parametr funkcji zadeklarować z ref lub out, a co za tym idzie również w wywołaniu takiej funkcji trzeba użyć ref lub out dla przekazywanych parametrów.
Btw to używanie out jest niezalecane przez FxCop. Bardzo dobrze. Jedyne dobre zastosowanie jakie widzę to TryParse(out …).